Let op! Geld lenen kost geld

Privacy Statement

Freo is een handelsnaam van De Lage Landen Financiering B.V. Dit is een 100% dochter van De Lage Landen International B.V. Om die reden is het privacy statement van De Lage Landen International B.V. van toepassing.

Inleiding

In dit privacystatement kunt u lezen welke gegevens Freo van u verwerkt en met welke reden Freo deze verwerkt. Freo is een handelsnaam van De Lage Landen Financiering B.V. Dit is een 100% dochter van De Lage Landen International B.V.

DLL en haar dochter- en gelieerde ondernemingen waaronder Freo (hierna gezamenlijk te noemen DLL) respecteren uw privacy en zullen persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandelen. DLL hanteert daarbij het leidende beginsel dat wij de privacy van (potentiële) klanten en van bezoekers van onze websites in al onze activiteiten respecteren. DLL verwerkt uw persoonlijke gegevens uitsluitend in overeenstemming met deze Privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. In Nederland houdt DLL zich ook aan de privacyverklaring van de Rabobank Groep (waarvan DLL deel uitmaakt). Deze Privacyverklaring beschrijft de gegevensverwerking door DLL en uw rechten ten aanzien van die gegevensverwerking.

Wat zijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam en adres, maar ook uw inkomen.

Verzameling van persoonlijke gegevens

DLL levert diensten op het gebied van leasing, vendor finance, consumptief krediet, commercial factoring en mobiliteitsoplossingen, en op het gebied van administratie en risico- en assetmanagement. Bij het leveren van deze diensten kan DLL samenwerken met partners (hierna: onze partnerondernemingen) Wanneer DLL bijvoorbeeld diensten verleent op het gebied van vendor finance, werkt DLL samen met de fabrikanten en distributeurs van deze goederen. We kunnen diensten en/of producten rechtstreeks aanbieden en/of verkopen, via deze fabrikanten en distributeurs of via andere leveranciers. Gewoonlijk worden uw persoonlijke gegevens gevraagd wanneer u (of uw onderneming) bij DLL een van onze producten aanvraagt of als u één van de websites bezoekt, dan verstrekt u ons soms persoonsgegevens in de vorm van een IP adres of cookie. Ook kunt u persoonsgegevens aan ons doorgeven, in de telefoongesprekken of (video)chatgesprekken die u met ons voert. Deze leggen wij vast in ons klantensysteem. Telefoongesprekken kunnen wij opnemen voor het trainen en beoordelen van onze medewerkers en/of voor het vastleggen van bewijs. DLL kan ook persoonlijke gegevens verkrijgen van andere bronnen (bijvoorbeeld de Rabobank Groep of bedrijven die zich bezighouden met kredietwaardigheidsbeoordelingen) deze worden onder meer in de acceptatieprocedure gebruikt.

Welke persoonsgegevens en voor welke doelen worden ze verwerkt

Freo verwerkt persoonsgegevens van klanten, mensen die interesse tonen in onze producten en diensten en mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar DLL een relatie mee heeft, wil krijgen of heeft gehad.

Uw persoonlijke gegevens worden door DLL gebruikt voor het aangaan van en onderhouden van een overeenkomst, de beoordeling en eventuele acceptatie voor het aangaan van een consumptief krediet,  het ontwikkelen, verstrekken en verbeteren van onze financiële producten en diensten, opname in onze systemen voor contractadministratie en relatiebeheer (bedrijfsvoering), het naleven van toepasselijke regels en voorschriften, het beschermen van de belangen van de financiële sector, het voorkomen van fraude en witwassen van geld, het onderhouden en, na uw voorafgaande toestemming, promotie en marketing doeleinden, het uitbreiden van onze commerciële relatie met u (bijvoorbeeld via direct marketing door Freo en/of andere bedrijven van de DLL), intern management, interne analyses en het verrichten van marktonderzoek. DLL kan uw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor het syndiceren en securitiseren van financiële producten aan andere financiële instellingen. Verder kan wet- en regelgeving ons ertoe verplichten om uw gegevens aan de belastingdienst, een toezichthouder of een overheidsinstelling te verstrekken.

Verstrekking van uw gegevens aan derden

DLL kan uw persoonlijke gegevens delen binnen de groep (met inbegrip van haar moedermaatschappij Rabobank) en tevens met derden, met inbegrip van partnerondernemingen en andere ondernemingen die zich bezighouden met de verkoop en levering van onze diensten, voor de hierboven genoemde doeleinden. U kunt denken aan drukkerijen, hostingdiensten en automatiseringsdienstverleners). Ook neemt Freo deel aan de incidentenregisters en waarschuwingssystemen in de financiële sector en kan hiervoor strafrechtelijke gegevens verwerken. Het doel van dergelijke registers en systemen is een incidentenregister of waarschuwingssysteem is de bescherming van de financiële instellingen en hun klanten, bijvoorbeeld door het opsporen van fraude. DLL deelt uw persoonlijke gegevens niet met derden voor doeleinden die niet verenigbaar zijn met de hierboven genoemde doeleinden.

DLL zal zich naar beste vermogen inspannen om ervoor te zorgen dat deze derden zich zullen houden aan de in deze Privacyverklaring vastgelegde beginselen. Voor zover deze partijen uw persoonlijke gegevens namens ons verwerken, zullen we van hen verlangen dat zij passende maatregelen treffen om de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens te waarborgen en dat zij deze gegevens alleen verwerken volgens onze instructies.

Bewaartermijn

Freo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn. Hoe lang dit is, is afhankelijk van het soort gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan per doel verschillen.

Rechten

U hebt het recht een overzicht van uw persoonlijke gegevens en informatie over de bron daarvan te ontvangen en Freo te verzoeken om deze persoonlijke gegevens bij te werken, te corrigeren of te verwijderen indien deze onjuist, onvolledig, niet relevant of in strijd met de wet- en regelgeving zijn. U hebt ook het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van uw specifieke situatie. Als u geen informatie over onze financiële producten en diensten wilt ontvangen die wij u van tijd tot tijd kunnen sturen, kunt u daar te allen tijde kosteloos bezwaar tegen maken. Daartoe kunt u een e-mailbericht sturen naar Freo, of het adres gebruiken dat in onze mailing aan u staat vermeld. Als u een van uw andere rechten wilt uitoefenen, kunt u schriftelijk contact opnemen met Freo via het adres onder de knop Contact.

Internationale overdracht

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen naar plaatsen buiten de Europese Economische Ruimte, bijvoorbeeld naar onze dochter- en partnerondernemingen die daar gevestigd zijn. Indien een dergelijke overdracht van uw gegevens plaatsvindt naar een land buiten de Europese Economische Ruimte, zal DLL ervoor zorg dragen dat een passend beschermingsniveau wordt gewaarborgd, en dat de nodige maatregelen zijn getroffen en relevante controles worden verricht om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw gegevens te beschermen, en dat deze overdracht in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Cookies

Freo verzamelt informatie op haar website door middel van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die een website automatisch naar uw browser stuurt. Lees onze Cookieverklaring voor meer informatie over cookies en hoe deze door Freo worden gebruikt.

Links naar andere websites

Op de website van Freo kunt u verschillende links naar andere websites vinden. DLL heeft deze websites met zorg uitgezocht, maar is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites, noch voor hun privacybeleid of de verwerking van uw persoonlijke gegevens op deze websites. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van dergelijke websites. Wij adviseren u de Privacyverklaring van de betreffende websites te lezen voor informatie over hoe en voor welke doeleinden zij uw persoonlijke gegevens verwerken.

Social media

De website van Freo kan knoppen bevatten waarmee u pagina's op socialmedia-sites kunt promoten, delen of liken zoals (maar niet uitsluitend) LinkedIn, Facebook en/of Twitter. Als u ervoor kiest content van de website van Freo via deze socialmedia-sites te delen, zijn uw persoonlijke gegevens (zoals uw naam en het feit dat u geïnteresseerd bent in Freo) ook zichtbaar voor de bezoekers van uw persoonlijke pagina's op deze socialmedia-sites. Het gebruik van deze websites valt volledig onder de voorwaarden van de socialmedia-sites (inclusief hun eigen privacybeleid). DLL is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking door en het privacybeleid van deze socialmedia-sites. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van dergelijke socialmedia-sites. Wij adviseren u de privacyverklaringen (die regelmatig kunnen veranderen) van de betreffende socialmedia-sites zorgvuldig te lezen voor informatie over hoe en voor welke doeleinden zij uw persoonlijke gegevens verwerken.

Wijziging van de Privacyverklaring

DLL kan deze Privacyverklaring zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen en actualiseren. De meest actuele privacyverklaring treft u altijd aan op de Freo website. Wij adviseren u de verklaring regelmatig door te lezen om op de hoogte te blijven van deze veranderingen.

Contact opnemen

Indien u vragen hebt over de privacy van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met Freo via telefoon of het contactformulier.



(Versie: 3; Datum: 01-12-2016)

U kunt bij ons terecht

088-321 00 03 WhatsApp

Ma-vrij: 9.00 - 21.00 uur
Za: 10.00 - 17.00 uur

Contact via WhatsApp

Voeg 06-83671331 toe aan de contactlijst van uw telefoon en u kan ons via WhatsApp bereiken.

Ma-vrij: 9:00 - 21:00 uur, za: 10:00 - 17:00 uur.