Let op! Geld lenen kost geld

Bezoek met Freo de Freo Business Room bij PSV 2018-2019

U kunt de actievoorwaarden ook hier downloaden als pdf.

freo_infoboxbg

Actievoorwaarden voor het winnen van PSV wedstrijdkaarten voor de klanten van Freo:

1. Toepasselijkheid

a. Deze actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de door Freo georganiseerde promotionele actie win wedstrijdkaarten voor "Bezoek met Freo de Freo Business Room bij PSV 2018-2019 " (hierna: de 'Actie').

b. Door deelname aan de Actie gaat de deelnemer akkoord met deze Actievoorwaarden. Deze Actievoorwaarden zijn te raadplegen, gratis te downloaden en te printen op de website www.freo.nl/psv-actievoorwaarden (hierna: "de Website").

c. Door deelname aan de Actie gaat de deelnemer akkoord met het huishoudelijk reglement van PSV. Dit reglement is te raadplegen, gratis te downloaden en te printen op de website www.psv.nl/multimedia/Huishoudelijk-Reglement.pdf

2. Aanbieder

De Actie wordt aangeboden door: Rabo Direct Financiering B.V., (hierna: "Freo"), gevestigd te 5611 CA Eindhoven, aan de Vestdijk 51 dit ter promotie van het merk Freo.

3. Actie

a. Freo klanten kunnen kans maken op kaartjes voor toegangskaartjes voor PSV thuiswedstrijden in de PSV Business Room van Freo. Klanten kunnen zich aanmelden als deelnemer en maken daarmee, middels loting, kans maken op 2 kaartjes met een waarde van ongeveer € 100,- per stuk voor een thuiswedstrijd van PSV in het voetbalseizoen 2018-2019.

b. Elke maand vindt er een loting plaats onder de aangemelde deelnemers voor bepaalde wedstrijden in de daaropvolgende kalendermaand. Er zijn in totaal acht lotingen en per wedstrijd zijn 12 X 2 kaartjes te winnen. De winnaar krijgt dus 2 kaartjes. Het aantal wedstrijden is onder meer afhankelijk van het verloop van het voetbalseizoen van PSV.

c. Een gewonnen prijs is persoonlijk, niet-overdraagbaar en is niet inwisselbaar voor contant geld of een andere wedstrijd.

4. Deelname

a. De Actie loopt van 13 augustus tot en met 21 maart 2019 (hierna: 'de Actieperiode").

b. Deelname is alleen mogelijk als de deelnemer minimaal 18 jaar oud is. Bij de aanmelding voor de Actie of vóór het uitreiken van een prijs kan om opgave van de geboortedatum van de deelnemer of om een kopie van een geldig identiteitsbewijs worden verzocht.

c. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Freo en voor iedereen die op enigerlei wijze betrokken is bij de organisatie van de Actie.

d. Freo behoudt zich het recht voor om een deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op eniger wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens Freo of derden.

e. Deze kaartjes kunnen worden gewonnen door klanten van Freo mits zij geen betalingsachterstand hebben van meer dan één maandtermijn.

f. Inzendingen die na 21 maart 2019 door Freo zijn ontvangen, zijn uitgesloten van bezoek aan de wedstrijden in de Actieperiode.

g. Deelnemen aan de Actie kan als volgt: Deelnemers worden van de actie op de hoogte gesteld via de e-mail (o.a. de nieuwsbrief). De deelnemer kan via de mail uitkomen op de landingspagina http://service.freo.nl/win-psv-wedstrijdkaarten. Deelnemers geven de wedstrijd(en) aan van hun voorkeur en drukken op de verzendbutton.

h. Deelnemen aan de Actie kan slechts eenmaal binnen het voetbalseizoen. Deelnemers die kaartjes gewonnen hebben, zijn uitgesloten voor daaropvolgende lotingen.

5. Deelnamekosten

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

6. Bepaling van de winnaars

a. Winnaars worden getrokken uit alle aangemelde deelnemers door middel van een computertrekking. De eerste trekking vindt plaats op 20 augustus 2018. De overige zeven maandelijkse trekkingen worden gedurende het seizoen 2018/2019 steeds op de 15e dag van de maand (of de eerstvolgende werkdag indien deze in het weekend valt) gedaan voor de wedstrijden in de volgende kalendermaand.

b. Klanten die ingeloot zijn ontvangen variërend van 4 dagen tot 14 dagen vooraf een bevestiging via mail. Bij het toekennen van de kaartjes houdt Freo, waar mogelijk, rekening met de opgegeven voorkeurswedestrijd(en).

c. Voor wedstrijden buiten de eredivisie, zoals Champions League, Europa League en Beker geldt dat er kaarten voor thuiswedstrijden kunnen worden gewonnen zolang PSV speelt in dit toernooi en niet is uitgeschakeld.

7. Bekendmaking winnaars

a. De winnaars ontvangen persoonlijk bericht van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres.

b. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

8. Prijzen

a. Om voor een prijs in aanmerking te komen dient de deelnemer:
- een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland te hebben;
- een geldig e-mailadres op te geven;
- correcte NAW-gegevens op te geven.

b. Uiterlijk 4 tot 14 dagen voorafgaande de wedstrijd zal de gewonnen prijs aan de winnaar worden gecommuniceerd. Zij ontvangen dan ook de informatie hoe ze in het bezit van de kaarten komen.

c. Een gewonnen prijs is persoonlijk, niet-overdraagbaar en is niet inwisselbaar voor contant geld of een andere wedstrijd.

9. Kansspelbelasting

a. Over de gewonnen prijs is geen kansspelbelasting verschuldigd, maar indien kansspelbelasting dient te worden afgedragen, zal de verschuldigde kansspelbelasting worden voldaan door Freo.

10. Medewerking deelnemers

a. Deelnemers verlenen aan Freo onherroepelijk het recht de foto's die zijn toegezonden voor deelname aan de Actie, openbaar te maken en/of te verveelvoudigen door middel van vastlegging en/of publicatie op internet, radio, televisie en gedrukte media (omroepbladen, dag-, nieuws- en weekbladen), alsmede om de foto's te exposeren. In geen geval ontstaat door dit gebruik enige aanspraak op vergoeding.

b. Prijswinnaars zullen, indien daartoe verzocht, hun medewerking verlenen aan promotionele activiteiten verband houdend met de Actie zoals foto- of filmopnamen en interviews. Alsdan zal Freo gerechtigd zijn deze foto- of filmopnamen en interviews openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook. Freo is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de deelnemer.

11. Privacy

a. Alle persoonsgegevens die in het kader van de Actie van deelnemers worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld. Op uw gegevens is het privacy statement van Freo van toepassing. Dit statement is terug te vinden op https://www.freo.nl/privacy/. De deelnemer heeft op elk moment het recht te verzoeken dat Freo zijn gegevens verwijdert.

12. Aansprakelijkheid

a. Behalve in geval van opzet of grove schuld is Freo niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de deelnemer als gevolg van deelname aan de Actie, waaronder maar niet beperkt tot schade als gevolg van:
- het niet kunnen deelnemen aan de Actie;
- uitsluiting van deelname of diskwalificatie;
- te late ontvangst van de prijs;
- het niet gebruik kunnen maken van de prijs.

b. De deelnemer vrijwaart Freo tegen alle mogelijke aanspraken van derden die enig verband houden met zijn/haar deelname en zal alle schade die Freo in dat verband mocht lijden vergoeden, waaronder de volledige kosten van rechtsbijstand. Freo mag naar eigen inzicht verweer voeren tegen een aanspraak die het voorwerp is van vrijwaring door de deelnemer. De deelnemer zal in dat geval Freo alle medewerking verlenen die Freo nodig acht bij het verweer tegen een dergelijke claim.

13. Wijzigingen

a. Freo heeft het recht om deze Algemene Actievoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen van deze voorwaarden worden op www.freo.nl bekend gemaakt.

b. Freo behoudt zich het recht voor om de Actie op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beëindigen en/of de gecommuniceerde prijzen, actieperiode en/of aanvullende actievoorwaarden te wijzigen.

14. Klachten

a. Klachten over deze Actie kunnen worden gericht aan: Rabo Direct Financiering B.V. T.a.v. Afdeling Freo Klantenservice, Postbus 2347, 5600 CH te Eindhoven.

b. Freo zal binnen 1 maand met een maximum van 3 maanden reageren op een ingediende klacht.

15. Slotbepalingen

a. Indien de Actie gekwalificeerd kan worden als een promotioneel kansspel in de zin van de Gedragscode Promotionele Kansspelen wordt de Actie georganiseerd in overeenstemming met deze Gedragscode.

b. Op de Actie, deze Actievoorwaarden en alle met de Actie verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch.

c. In alle gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien beslist Freo.


U kunt de actievoorwaarden ook hier downloaden als pdf.

U kunt bij ons terecht

088-321 00 03 WhatsApp

Vandaag van 8:00 - 21:00 uur weer bereikbaar

Contact via WhatsApp

Whatsapp op je device? Klik dan hier om direct met Freo een chat te starten. Of voeg 06-83671331 toe aan de contactlijst van uw telefoon.

Ma-vrij: 8.00 - 21.00 uur, za: 10.00 - 17.00 uur.

Sluit